Algemene Voorwaarden

Alle kosten zijn éénmalig. Dus geen abonnement of lidmaatschap.

1) Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop van een Yamax-stappenteller (hierna te noemen: het “Product”) en een Online programma (hierna te noemen: het “Programma”); en uw gebruik van de diensten van 10000stappen.nl (hierna te noemen: de “Diensten”). Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op andere product aanbiedingen.
 • Door het aanvinken van het vakje [“Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”], accepteert u deze algemene voorwaarden en zult u volgens deze algemene voorwaarden handelen.
 • U garandeert dat alle gegevens die u aan 10000stappen.nl verstrekt voor het bestellen van het Product, Programma en om gebruik te maken van onze Diensten actueel en volledig zijn. Hieronder inbegrepen uw naam, adres, afleveradres, e-mailadres, betalingsgegevens.
 • Voorts hebben wij het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft echter geen gevolgen voor verkopen die al reeds tot stand gekomen zijn

2) Een bestelling plaatsen

 • 10000stappen.nl accepteert alleen bestellingen voor Nederland en Belgie.
 • U kunt een Product en Programma bestellen voor eigen gebruik of als geschenk voor de persoon die u als de ontvanger op het bestelformulier opgeeft.
 • De wederverkoop van een Programma is niet toegestaan.
 • Om een bestelling te plaatsen moet u 18 jaar of ouder zijn.
 • De website, Programma en Diensten zijn slechts voor gebruik voor personen die 18 jaar of ouder zijn en u dient u te beschikken over een geldig e-mailadres.
 • Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een email met een orderbevestiging.
 • U dient uw orderbevestiging te controleren en mochten er fouten in staan dan dient u dit binnen 24 uur door te geven per e-mail aan info@10000stappen.nl onder vermelding van uw factuurnummer.

3) Prijzen en betaling

 • Onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
 • De prijs die op het door u ingevulde bestelformulier staat vermeld, is het totale bedrag dat u verschuldigd bent voor het Product, Programma en eventuele verzend- en administratiekosten.
 • U kunt voor uw Product en Programma betalen zoals overeengekomen op het bestelformulier. U dient het bedrag zoals aangegeven op uw factuur in Euro’s te betalen.
 • 10000stappen.nl behoudt zich het recht voor om de identiteit van de bankpashouder te controleren en relevante documentatie te vragen. Wanneer de bank de betaling aan 10000stappen.nl weigert , zal 10000stappen.nl het Product niet aan u leveren en/of de Diensten opschorten totdat de bank uw betaling heeft overgemaakt. 10000stappen.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging die daar mogelijkerwijs uit voortvloeit.
 • Belangrijk voor u bij betaling via automatische incasso.
  1. U machtigt 10000stappen.nl eenmalig of om het bedrag van uw bankrekening te incasseren
  2. U kunt binnen 56 kalenderdagen, ingaande de datum waarop de incasso-opdracht is uitgevoerd, het geïncasseerde bedrag laten terugboeken als dit ten onrechte is geweest.
  4. Door het aanvinken van het vakje [“Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”] gaat u akkoord met de regels van de machtiging.

4) Levering

 • 10000stappen.nl levert het Product op het afleveringsadres dat u op het bestelformulier hebt aangegeven.
 • Wanneer u Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dan dient u voor elk afleveringsadres een apart bestelformulier in te sturen.
 • Mocht een Product niet meer in voorraad zijn, dan kan uw bestelling worden uitgesteld. In dat geval stuurt 10000stappen.nl u een e-mail met een inschatting van de leverdatum.
 • Eigendom van het Product gaan bij de aflevering van het Product op u over.

5) Ruilen, terugbetaling en retourzending

 • Binnen 14 werkdagen na het kopen en-of afsluiten van een Product en-of Programma bent u gerechtigd dit schriftelijk te annuleren. U bent slechts gerechtigd tot annulering zolang u nog geen gebruik heeft gemaakt van het Product en-of Programma.
 • Wanneer u het Product en-of Programma cadeau hebt gekregen, kan alleen de persoon die u dit cadeau gedaan heeft zich op deze rechten beroepen.
 • U bent slechts tot annulering gerechtigd van een Product en-of Programma zolang u binnen 14 dagen nog geen gebruik heeft gemaakt.
 • Wanneer u het Product na ontvangst om welke reden dan ook wilt retourneren, dan kunt u het Product binnen 14 werkdagen na ontvangst van het Product naar 10000stappen.nl terugsturen en zal 10000stappen.nl u het aankoopbedrag terugbetalen
 • U dient het Product in de originele staat, in de originele verpakking en in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 5 te retourneren.
 • Wanneer u het Product wilt retourneren dan:
 • Moet u 10000stappen.nl binnen 14 werkdagen na de datum waarop het Product geleverd is te informeren (door een e-mail naar info@10000stappen.nl te sturen) dat u het Product wilt retourneren en terugbetaling wenst te ontvangen van het door u betaalde bedrag of gebruik te maken van ons retourformulier.
 • Wanneer uw verzoek wordt gehonoreerd door 10000stappen.nl, verstrekt 10000stappen.nl u instructies hoe en waar u het Product heen moet sturen.
 • De verzendkosten voor het retourneren moeten vooraf door u zijn betaald.
 • Wij adviseren u om het pakket te verzekeren, aangezien u tot de ontvangst van het Product door 10000stappen.nl aansprakelijk bent voor verlies en/of diefstal.
 • Wanneer een Product beschadigd, defect of niet compleet is bij ontvangst door u en u van mening bent dat u recht heeft op vervanging in overeenstemming met de garantie in artikel 6 hieronder, stuur dan een e-mail naar info@10000stappen.nl.

6) Garantie van het Product

 • De enige verplichting die 10000stappen.nl onder deze garantie heeft, is het repareren of vervangen van het Product.
 • 10000stappen.nl garandeert dat eventuele gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten in een Product gedurende een periode van 1 jaar na de datum van aankoop op kosten van 10000stappen.nl worden hersteld of dat het Product in zijn geheel wordt vervangen.
 • 10000stappen.nl zal de kosten voor reparatie of vervanging slechts betalen wanneer u het Product minder dan 1 jaar geleden is gekocht.
 • De garantie dekt geen normale slijtage of wanneer er door u of anderen reparaties zijn uitgevoerd.
 • De garantie geldt niet wanneer een defect is veroorzaakt door schade als gevolg van verkeerd gebruik of slecht onderhoud.
 • U dient zich strikt te houden aan alle instructies die op de Website of in de met het Product meegeleverde gebruiksaanwijzing staan.

7) De Diensten

 • Wanneer u een Programma hebt gekocht of een Programma cadeau hebt gekregen, kunt u zich voor de Diensten registreren door het registratieproces op de Website te doorlopen.
 • De Diensten zijn gericht op een goede conditie en levensstijl. De Diensten voorzien in een wekelijkse richtlijn en eventueel motiverende berichten van uw coach op uw persoonlijke pagina.
 • De Diensten zijn uitsluitend bedoeld om gebruikers te helpen bij hun inspanningen voor een actievere levensstijl. De Diensten vormen geen gezondheidszorgverlening en 10000stappen.nl is geen gezondheidszorgverlener. De Diensten moeten niet geïnterpreteerd worden als het geven van medisch advies of als medische diagnose en de door 10000stappen.nl verstrekte informatie moet niet geacht worden een consult van, of een beoordeling of behandeling door, een arts te vervangen.
 • U wordt geadviseerd om het advies van een arts in te winnen voordat u gebruik gaat maken van de Diensten. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door gezonde volwassenen en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door minderjarigen, zwangere vrouwen of personen met enige fysieke gezondheidsaandoening. Deze personen wordt dringend verzocht om professioneel medisch advies in te winnen alvorens zij van de Diensten gebruik gaan maken. In geval van twijfel dient u een arts te raadplegen voordat u van de Diensten gebruik gaat maken.
 • 10000stappen.nl kan de website van tijd tot tijd updaten zodat het kan voorkomen dat de Diensten niet beschikbaar zijn.
 • 10000stappen.nl garandeert niet dat er voortdurend een coach beschikbaar is.
 • 10000stappen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website of het verloren gaan van uw gegevens op de website.
 • 10000stappen.nl kan de Diensten wijzigen.

8) Gebruik maken van de diensten

 • U bent verantwoordelijk voor een computer en de internetverbinding die voor het gebruik van de Diensten nodig zijn.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord geheim blijft en u dient 10000stappen.nl er direct van in kennis van te stellen wanneer u misbruik van uw wachtwoord vermoedt.
 • U zult:
  1. Niet ongevraagd grote hoeveelheden e-mails of spam via de Website of de Diensten versturen;
  2. Geen gebruik maken van een script, software of een ander middel dat het normaal functioneren van de Diensten belemmert;
  3. Geen bestanden op de Website uploaden die virussen, wormen, ‘bots’ of ‘trojan horses’ bevatten;
  4. Geen enkele handeling verrichten waardoor het genot of gebruik van de Diensten voor een andere gebruiker wordt belemmerd of verhinderd;
  5. De Website op geen enkele wijze beschadigen, buiten werking stellen of proberen om hiertoe ongeoorloofd toegang te krijgen door middel van hacking, ‘spoofing’ of andere vergelijkbare methoden.
  6. Op het onjuist gebruiken maken van Diensten geldt dat 10000stappen.nl gerechtigd is uw Programma  tijdelijk op te schorten.

9) Contact opnemen

 • Mocht u vragen hebben over een Product, Programma, de Diensten of de algemene voorwaarden, neemt u dan a.u.b. contact op met 10000stappen.nl voordat u een bestelling plaatst. U kunt contact opnemen met 10000stappen.nl door een e-mail naar info@10000stappen.nl te sturen.
 • Wanneer u contact opneemt met10000stappen.nl nadat u een bestelling hebt geplaatst, vermeld dan in alle correspondentie met 10000stappen.nl uw ordernummer.

10) Aansprakelijkheid van 10000stappen.nl

 • 10000stappen.nl is niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, contracten of gevolgschade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of die gegrond is op onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), wanprestatie, garantie of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van het Product, Programma of Dienst.
 • 10000stappen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Product, Programma of de Dienst.
 • 10000stappen.nl is niet aansprakelijk voor schade voor verlies aan data.

11) Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een Product, Programma, de Diensten en de Website behoren toe aan 10000stappen.nl of haar licentiegevers. U mag slechts gebruik maken van deze intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van uw gebruik van de Diensten. Elk ander gebruik is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 10000stappen.nl verboden.

12) Toestemming om uw gegevens te delen

 • De door 10000stappen.nl verzamelde persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt door coaches. 10000stappen.nl zal uw persoonlijke gegevens delen met derden, zoals dienstverleners, om uw bestelling af te handelen en de Diensten aan u te verlenen. U gaat ermee akkoord dat10000stappen.nl uw persoonlijke gegevens verwerkt en met derden deelt.

13) Overmacht

 • 10000stappen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of de niet-nakoming van verplichtingen wanneer de vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. In geval van vertraging zal 10000stappen.nl haar verplichtingen nakomen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

14) Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen u en 10000stappen.nl worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst op 26 juni 2014 gewijzigd.

Translate »