Privacy Policy

Privacy Policy

Inhoud

1         Algemeen
2        Toepassing
3        Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden
4        Doeleinden
5        Beveiliging
6        Verstrekken van gegevens aan derden
7        Rechten van de betrokkene
8        Bewaartermijnen
9        Cookies & Websites
10      Uw account
11      Deelname aan een Stappencompetitie
12      Contactgegevens

1 Algemeen

De StappenCoach 10000stappen, gevestigd aan de Wollegras 19, 2498 AT Den Haag, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27337038; (hierna: “10000stappen”) vindt de bescherming van de persoonsgegevens uiterst belangrijk. 10000stappen wil haar klanten en de gebruikers van haar Diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. 10000stappen wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. 10000stappen vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens 10000stappen verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. 10000stappen nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar Producten en Diensten.

2 Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de 10000stappen website(s). De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. 10000stappen streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer 10000stappen uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst 10000stappen u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

3 Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die 10000stappen verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die 10000stappen verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze Producten en/of Diensten.

10000stappen treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van 10000stappen’ Producten en Diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door 10000stappen voor zover nodig in het kader van de Producten en Diensten van 10000stappen.

4 Doeleinden

10000stappen verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering onze Diensten;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
  • Wanneer 10000stappen daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt 10000stappen persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze Producten en Diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze Producten en Diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor 10000stappen’ nieuwsbrief, dan heeft 10000stappen in ieder geval uw e-mail en adresgegevens nodig. Alle informatie die 10000stappen in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt 10000stappen alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij 10000stappen, zal 10000stappen u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en zal 10000stappen ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens als u deze vergeten bent.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

10000stappen gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van Producten en Diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) Producten en Diensten van 10000stappen.

10000stappen kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) nieuwe Producten, Diensten of speciale acties aan te bieden waarvan 10000stappen meent dat die interessant kunnen zijn voor u.

E-mail of Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Om prestaties op te volgen.

10000stappen kan persoonsgegevens gebruiken om haar Producten en Diensten te evalueren. Dit zal uitsluitend worden gedaan voor het verkrijgen van feedback over de afgenomen Diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek).

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is 10000stappen wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan 10000stappen worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

10000stappen kan anonieme geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld interne analyses te maken van haar Diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die 10000stappen uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige Producten- en Dienstenportfolio en 10000stappen’ processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5 Beveiliging

10000stappen streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van 10000stappen. 10000stappen draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

10000stappen medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. 10000stappen heeft de webhosting ondergebracht bij een onderneming die instaat voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt 10000stappen allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie.

Indien  er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van 10000stappen dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van 10000stappen verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat 10000stappen en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

10000stappen websites en e-mail berichten vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, en bronvermeldingen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6 Verstrekken van gegevens aan derden

10000stappen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden, tenzij:

1)      Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze Producten en Diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen 10000stappen en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt 10000stappen onder meer gebruik van dienstverleners van pakket- en postverzending. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u contact opnemen via de contactgegevens onder punt 12. Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige Diensten niet meer kunnen worden aangeboden door 10000stappen.

2)      Er een wettelijke verplichting is.

10000stappen verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

3)      Er een gerechtvaardigd belang is voor 10000stappen of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

4)      10000stappen toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien 10000stappen op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, krijgt 10000stappen uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet. Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt 10000stappen alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. In sommige gevallen gebruikt 10000stappen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7 Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van 10000stappen, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. 10000stappen zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.  Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van 10000stappen. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt 10000stappen de verwerking van die persoonsgegevens tenzij 10000stappen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze

persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

  • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
  • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
  • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Als u inlogt in uw account dan kunt u dit zelfstandig aanpassen onder “Mijn  Profiel”. Indien gewenst kunt u ook onze klantendienst vragen dit voor u aan te passen.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

a)    de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

b)    er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

c)    u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door 10000stappen;

d)    de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;

e)    de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 10000stappen rust.

10000stappen zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal 10000stappen eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige Diensten niet meer kunnen aangeboden worden door 10000stappen. 10000stappen kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan een fiscale verplichtingen is 10000stappen verplicht om alle facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van 10000stappen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

a)    u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die 10000stappen in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

b)    de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c)    10000stappen heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d)    u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van 10000stappen zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door 10000stappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procedures, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van 10000stappen te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

8 Bewaartermijnen

10000stappen bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 en 12 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is 10000stappen bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na aankoop. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9 Cookies & Websites

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met 10000stappen deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert 10000stappen geen cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door 10000stappen enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch 10000stappen behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van 10000stappen en dat door de loutere mededeling van informatie aan 10000stappen, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van 10000stappen middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door 10000stappen worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

10 Uw account

Indien u een Product of Dienst heeft aangeschaft, cadeau heeft ontvangen of ontvangen van uw werkgever/opdrachtgever/relatie en u wilt hiervan gebruik maken dan dient u een account bij 10000stappen aan te maken. 10000stappen gebruikt deze gegevens enkel en alleen om voor u een persoonlijk beweegplan te maken.

Uw account is alleen toegankelijk met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u vermoedt dat uw gebruikersnaam en het wachtwoord bij onbevoegden bekend is dan dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Zie onze contactgegevens onder punt 12.

11 Deelname aan een Stappencompetitie

Om deel te kunnen nemen aan een Stappencompetitie dient u een account aan te maken. Indien u deelneemt aan een Stappencompetitie dan zullen wij enkele gegevens delen met de andere deelnemers uit dezelfde Stappencompetitie.

De gegevens die wij delen zijn:

a)    Uw voor- en achternaam

b)    Het aantal gezette stappen en afgelegde kilometers

c)    Uw stappen doel

d)    Uw groeipercentage

e)    Behaalde badges

f)     Extra persoonsinformatie, zoals hobby’s, favoriete boek, favoriete eten, ect, die u kunt invullen (niet verplicht)

g)    Een foto die u kunt uploaden (niet verplicht)

Tijdens de Stappencompetitie zal 10000stappen e-mails en nieuwsbrieven versturen naar het door u opgegeven e-mailadres. 10000stappen kan contact met u opnemen ter ondersteuning van de Stappencompetitie.

Indien u via uw werkgever/opdrachtgever/relatie heeft meegedaan aan een Stappencompetitie dan heeft uw werkgever/opdrachtgever/relatie het recht om de persoonsgegevens en alle ingevoerde data van alle deelnemers aan deze Stappencompetitie te laten verwijderen. Indien uw werkgever/opdrachtgever/relatie hier opdracht toe geeft dan zal 10000stappen u hierover per e-mail informeren.

12 Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

e-mail: info@10000stappen.nl

10000stappen kan deze privacyverklaring aanpassen. U wordt aangeraden, deze verklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen

Translate »